Deze stappen worden uitgevoerd na een melding van pesten:

  

Leerlingen proberen pesten eerst zelf op te lossen. Als dit niet meer mogelijk is, wordt het pestprotocol ingezet:

 

Ouders worden op de hoogte gebracht van het pestprotocol.

 

De mentor

Wanneer het pesten plaatsvindt in klassenverband, praat de mentor eerst met het slachtoffer. Later praat de mentor met de pester apart. Hierbij wordt het ondertekende “Contract veilig op PrO Assen”  bekeken.

Vervolgens organiseert de mentor een gesprek met beide leerlingen en probeert tot goede afspraken te komen. De mentor neemt contact op met de ouders van de pester en de gepeste en betrekt hen bij de oplossing.

De mentor bespreekt direct het vervolgtraject indien het pesten zich herhaalt.

 Teamleider

Een teamleider kan de rol van de mentor overnemen wanneer het pesten het klassenverband overstijgt.

Hij/ zij heeft zo nodig een gesprek met de gepeste en de pester apart of organiseert direct een gesprek tussen beiden. De teamleider stelt alle betrokken ouders op de hoogte en verzoekt ouders om met hun kind te praten en stelt hen op de hoogte van het vervolgtraject.

 Het pestproject

Wanneer de pester opnieuw in pestgedrag vervalt, wordt hij door de school ertoe verplicht om individuele coachingsgesprekken te volgen. Deze vinden plaats in de eigen tijd en dus niet tijdens schooltijd. Het doel van deze coachingsgesprekken is tot een oplossing te komen. De ouders worden altijd op de hoogte gesteld.

 Schorsing

Wanneer het verplichte pestproject geen vruchten afwerpt, volgt een schorsing van een dag. Als er ook daarna geen verbetering geconstateerd wordt, krijgt de pestende leerling een langere schorsing, dit wordt door iemand van de directie gedaan.

 Vervolg

Wanneer de leerling ondanks alle inspanningen van de betrokken partijen blijft volharden in het pestgedrag kan de school niet garanderen dat de leerling op de locatie kan blijven. Er wordt gezocht naar een passende oplossing.

 Contract “Veilig op PrO Assen”

Ieder schooljaar wordt de leerlingen gevraagd om het onderstaande contract te ondertekenen. De mentor bespreekt de inhoud van het contract met de leerlingen.


 

 

Ik _________________________________________________ vind dat iedereen recht heeft om zich veilig te voelen op PrO Assen.

 

Daarom houd ik mij aan de volgende afspraken:

 

 1. Ik accepteer de ander zoals hij is.
  Ik discrimineer niet en bedreig niemand met woorden of digitaal.
 2. Ik praat positief over mijn medeleerlingen.
  Ik scheld en roddel niet en lach niemand uit.
 3. Ik ga netjes om met de spullen van anderen en van mezelf.
  Als ik iets lenen wil, vraag ik om toestemming.
 4. Ik probeer ruzie eerst zelf op te lossen.
  Als dit niet lukt, vraag ik hulp aan de mentor.
 5. Ik geef duidelijk mijn grenzen aan.
  Als iemand mij lastig valt, vraag ik de ander duidelijk daarmee te

 

Datum:

___________________________

Handtekening leerling:

___________________________