De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en medewerkers van de school die meebeslissen over een aantal beleidszaken binnen de school. De medezeggenschapsraad heeft als doel de bij de school betrokken partijen (ouders en medewerkers van de school) medezeggenschap te geven bij allerlei beslissingen, die genomen worden.  Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven, maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel. De bevoegdheden en taken van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).  De MR denkt ook mee over de toekomst (visie) van de school en kan initiatieven ontplooien. Het streven is om vanuit gezamenlijkheid de kwaliteit van PrO Assen als organisatie te blijven stimuleren en controleren. Op dit moment bestaat de MR uit 3 ouders en 3 medewerkers van PrO Assen. Er is een maandelijkse vergadercyclus gedurende het schooljaar. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar, maar meld het even als je komt (mr@proassen.nl).

Op dit moment hebben de volgende ouders en medewerkers zitting in de MR:

Peter Huging (ouderlid en voorzitter)

pro-assen-9424

 

 

 

 

 

 

 

Lisette van Beek (ouderlid en contactpersoon voor de leerlingenraad)

pro-assen-9429

 

 

 

 

 

 

 

Bert Feitsma (personeelslid en lid van de ondersteuningsplanraad)

pro-assen-9427

 

 

 

 

 

 

 

Ying Poon (personeelslid en penningmeester)

pro-assen-9421

 

 

 

 

 

 

 

Annette Dijkstra (personeelslid en secretaris)

pro-assen-9413