Aanmeldingsprocedure

Wanneer u uw kind wilt gaan aanmelden voor het praktijkonderwijs, dan maken we graag kennis met u. U kunt contact opnemen met Robert Kuiper, adjunct directeur van PrO Assen. Hij kan in een kennismakingsgesprek de schoolvisie en intakeprocedure toelichten. Ook krijgt u een rondleiding door de school.
U kunt een kennismakingsgesprek plannen via mevrouw Moniek Maaskant van de leerlingenadministratie.

De procedure

De procedure van het Praktijkonderwijs in het kort:

 • Ouders die interesse hebben voor PrO Assen kunnen hun kind aanmelden.
 • De intakeprocedure start als het aanmeldingsformulier en de daarbij gevraagde gegevens compleet zijn. Als bewijs daarvan ontvangen ouders een ondertekende ontvangstbevestiging.
 • Vervolgens beoordeelt de intakecommissie van de school binnen zes en (als er aanvullend onderzoek nodig is) uiterlijk tien weken of de school geschikt is voor de aangemelde leerling.
 • De intakecommissie informeert zowel ouders/ verzorgers als de school van herkomst over het oordeel.
 • Bij een positief besluit wordt de leerling ingeschreven.
 • Als onze school voor de leerling niet geschikt blijkt te zijn, dan adviseert de school een andere passende mogelijkheid en worden ouders/ verzorgers hierbij desgewenst begeleid.
 • Bij aanmelding en/ of weigering worden ouders/ verzorgers schriftelijk op de hoogte gebracht.
 • Ouders/ verzorgers kunnen schriftelijk in beroep gaan als ze het niet eens zijn met het advies van school.

Benodigde gegevens bij aanmelding

1. Benodigd voor aanmelden leerlingen vanuit het basisonderwijs
Voor de intakeprocedure van leerlingen van de basisschool dienen ouders/ verzorgers naast het aanmeldingsformulier het volgende aan te leveren:

 • Het Onderwijskundig Rapport (OKR) met de bijlagen ondersteuningsbehoeften (ingevuld door school en door ouders). Ook is er een overzicht met alle toetsgegevens nodig. Hierbij moeten DLE-gegevens vermeld staan en de leerachterstanden of leerrendementen. Deze gegevens mogen niet ouder zijn dan 6 maanden. Deze gegevens kunt u verkrijgen via de basisschool; meestal worden de gegevens verstuurd door de basisschool.
 • Eventuele uitslagen van eerder (psychologisch) onderzoek. Bijvoorbeeld een intelligentie-, dyslexie-, logopedie-, fysiotherapieverslag of een diagnosestelling van bijvoorbeeld ADHD of PDD-NOS.
 • Een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van het kind (niet verplicht voor kinderen jonger dan 14 jaar).

2. Benodigd voor aanmelden zij-instromers
Leerlingen die via een andere school voor voortgezet onderwijs aangemeld worden bij PrO Assen kunnen het beste telefonisch contact opnemen met Robert Kuiper. Hij kan u vertellen wat er benodigd is.
Of een leerling plaatsbaar is, hangt van een aantal zaken af. Bijvoorbeeld of de leerling een beschikking voor praktijkonderwijs heeft.

Intakecommissie

Onze intakecommissie bepaalt of de aangemelde leerling wordt toegelaten tot de school. Dit gebeurt op basis van onder andere voorgeschiedenis, ervaringen van de basisschool, didactische gegevens en intelligentietest. Behalve de indicatiecriteria van de RVC-VO betrekt de intakecommissie de persoonlijkheidskenmerken van de leerling eveneens in de besluitvorming. Er wordt afgewogen of de leerling kan profiteren van de begeleiding en aanpak die de school biedt. Leerlingen met specifieke persoonlijkheidskenmerken worden mogelijk niet toegelaten op grond van de verwachting, het gedrag, de werkhouding en de omgang met personeel en medeleerlingen: een meer dan intensieve begeleiding waarin de draagkracht van de school niet kan voorzien of waardoor de goede voortgang van het onderwijs en/ of de veiligheid op school in het geding kunnen komen. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u hierover meer lezen. Als de leerling wordt afgewezen, dan ontvangen de ouders/ verzorgers en de verwijzende school een toelichting.

Data aanmelding nieuwe leerlingen

In het kader van de aanmelding zijn de volgende data van belang:

Herfst Voorlichting op scholen
Herfst Voorlichtingsavond voor ouders
Februari Open avond voor toekomstige leerlingen en hun ouders/verzorgers
Januari – april Aanmelding door middel van het aanmeldingsformulier
Januari – juni Intakecommissie behandelt aanmelding.
April Observatiemiddag (mogelijk) nieuwe leerlingen
Juni Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen

Contactgegevens

Inhoudelijk dhr. Robert Kuiper
Administratief mevr. Moniek Maaskant
Telefoonnummer 0592 340973

Download hier ons digitaal aanmeldingsformulier.
Voor het invullen heeft u een PDF reader nodig.
get_adobe_acrobat_reader_dc_web_button_158x39-fw