Om een leerling aan te melden voor het Praktijkonderwijs ontvangen wij graag het door de ouders ingevulde aanmeldingsformulier. Een onderwijskundig rapport en een zorgrapport worden door de school van herkomst aangeleverd. Er zal volgt toelatingsonderzoek volgen. Na aanmelding proberen we binnen 10 weken een voorlopig plaatsingsadvies te geven. Zodra de regionale verwijzingscommissie (RVC) een beschikking heeft afgegeven, informeren we de ouders. Daarna volgt definitieve plaatsing.

PrO Assen heeft een Centrale Commissie Leerlingenzorg (CCL) die bestaat uit:

de orthopedagoog;
de maatschappelijk
deskundige;
de adjunct-directeur;
De CCL bekijkt of een aangemelde leerling geplaatst kan worden. Een leerling moet voldoen aan een aantal criteria die landelijk zijn vastgesteld door het ministerie van OC&W. Globaal kunnen we zeggen dat het IQ onder de 80 moet liggen en de leerachterstand groter dan 50% moet zijn. Daarnaast kunnen sociaal-emotionele factoren een rol spelen. Dit moet blijken uit het psychologisch en/of didactisch onderzoek. Ook het onderwijskundige rapport en het zorgrapport spelen hierbij een rol.

Nadat de CCL haar standpunt met de ouders heeft besproken, wordt de aanvraag beoordeeld door de regionale verwijzingscommissie (RVC). Deze neemt ten slotte een besluit over het wel of niet afgeven van een beschikking.