Stripverhaal van Sacha uit groep H1

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Afgelopen weken heeft de school het nieuws over het “openen” van de VO-scholen op dinsdag 2 juni nauwlettend in de gaten gehouden. Vanuit de VO-raad is er een protocol opgesteld. Dit protocol is grotendeels leidend geweest in de keuzes die wij gemaakt hebben.

Het VO-protocol kunt u hier vinden.

Algemeen

Vanaf het moment van opening tot aan de zomervakantie richten wij ons op het ontmoeten van elkaar, het afronden van dit schooljaar en voorbereiden op volgend schooljaar.
De komende vier weken zien wij als experiment: wat loopt goed, wat loopt niet goed, hoe kunnen we dit oplossen? Alle punten die hieruit naar voren komen gebruiken wij om zo goed mogelijk te kunnen starten na de zomervakantie. Hoe wij na de zomervakantie gaan starten weten wij op dit moment ook nog niet. De volgende algemene afspraken gelden vanaf 2 juni:

 1. Ieder houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM.
  DE RIVM-richtlijnen zijn bekend bij collega’s, ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen. Concreet betekent dit:
  • Volwassenen en leerlingen houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor volwassenen onderling en voor leerlingen onderling.
  • We wassen onze handen meerdere keren per dagen goed ten minste 20 seconden. Wanneer i.i.g.: bij binnenkomst lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek.
  • We schudden geen handen
  • We hoesten en niezen in onze elleboog
  • We zitten niet aan ons gezicht
 2. De 1,5 meter afstand tussen leerkrachten en leerlingen en leerlingen onderling, zowel binnen als buiten de school, is voor iedereen van toepassing. Dit betekent in de praktijk dat wij zoveel mogelijk afstand moeten houden van elkaar en dat de leerlingen gespreid naar school gaan en daarom niet elke dag naar school kunnen komen.
 3. Binnen de kaders van het RIVM trachten we waar mogelijk branche-examens en eindgesprekken voor schoolverlaters af te ronden.
 4. De voorziening voor leerlingen van ouder(s)/ verzorger(s) met kwetsbare beroepen blijft bestaan op de dinsdag- en vrijdagmiddag van 12.30 – 14.30 uur. Mocht u hier gebruik van willen maken dan kunt u contact opnemen met meneer Robert Kuiper.

Leerlingen en gezondheid

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/ of moeilijk ademen/ benauwdheid) gaat de leerling naar huis. Ouder(s)/ verzorger(s) worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd.
Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen). Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de mentor. Zij volgen dan volledig digitaal onderwijs .
Andere afspraken:

 • Als leerlingen ziek zijn, mogen ze niet op school komen.
 • Als leerlingen niet op de geplande momenten op school komen, wordt hun afwezigheid ter kennisgeving aangenomen. Er zal geen melding gedaan worden bij leerplicht. Wel dienen ouder(s)/ verzorger(s) de mentor te laten weten waarom hun kind niet op school is.
 • Het dragen van een mondkapje en/ of handschoenen is niet nodig.

Bovenstaande afspraken gelden ook voor personeelsleden.

Weer naar school

De 1,5 meter richtlijn geldt voor iedereen binnen en buiten de school. Dit betekent dat niet alle leerlingen tegelijk naar school kunnen. Leerlingen zullen volgens een rooster weer naar school gaan. De mentor van uw kind zal u telefonisch op de hoogte brengen van de schooldagen – en tijden. Het rooster kunt u onderaan deze brief vinden.

De leerlingen melden zich niet eerder van 10 minuten voor aanvang van de les.
Zodra de leerlingen op school komen worden zij opgevangen door ons personeel. Zij begeleiden uw kind naar binnen en vertellen hen in welk lokaal zij verwacht worden. Bij het lokaal ontvangt de mentor hen. Omdat we niet met een volle groep in het lokaal kunnen zal de groep opgesplitst worden. De mentor verdeelt de groep in tweeën en verspreid de leerlingen over twee lokalen in samenwerking met de co-mentor.
Bij het verlaten van de school worden de leerlingen naar buiten begeleid door ons personeel.
Naast fysiek onderwijs zal ook digitaal les gegeven worden. De mentor van uw kind kan u vertellen hoe dit de komende tijd georganiseerd gaat worden.

In de groep

 • In elk lokaal liggen bij de ingang papieren zakdoeken, desinfecterende gel en oppervlaktesprays. Bij binnenkomst worden handen gewassen.
 • Leerlingen en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met oppervlaktesprays en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal. Dit geldt ook voor werkplekken en gereedschappen in praktijklokalen.
 • De werkplekken staan op 1,5 m van elkaar.
 • Leerlingen blijven in hetzelfde lokaal gedurende verschillende lessen, de docenten wisselen.
 • Kluisjes worden niet gebruikt, de leerlingen nemen hun jas en tas mee naar het lokaal.
 • De lokalen worden tijdens en na de lessen goed gelucht (ramen open).
 • De kantine blijft gesloten. Leerlingen eten in de klas en wassen voor het eten hun handen. Daarna maken zij zelf hun tafel schoon en wassen zij wederom hun handen.
 • Er mag niet getrakteerd worden.
 • Na toiletbezoek worden handen volgens de richtlijnen gewassen.
 • Er is een tijdelijk verbod voor leerlingen om tijdens pauzes van het schoolterrein af te gaan (bv. i.v.m. ongewenst winkelbezoek of dwalen door de buurt).

Veiligheid in het gebouw

Het gebouw zal voorafgaand aan de herstart worden voorzien van stickers, belijning, pompjes hand-gel, desinfectiemiddelen etc. Op de trappen en in gangen zijn er looproutes aangebracht.

 • De school wordt elke dag grondig schoongemaakt. Er wordt vooral gelet op handgrepen en toiletten.
 • Na elke groepswissel wordt het lokaal (tafels, deurklinken) door onze schoonmaakploeg schoongemaakt.
 • In ieder lokaal zijn prullenbakken aanwezig. Deze worden nadat er een wisseling van leerlingen heeft plaatsgevonden geleegd. Dit gebeurt minimaal één keer per dag.

Vervoer

 • Leerlingen binnen een straal van 8 km van de school wordt uitdrukkelijk verzocht om geen gebruik te maken van het OV en zoveel mogelijk op de fiets te komen dan wel zich te laten brengen en halen door ouders/ verzorgers. Ouders/verzorgers mogen in principe de school niet betreden.
 • Leerlingen buiten een straal van 8 km van de school worden tevens opgeroepen om zoveel mogelijk van de fiets of het halen/brengen door een ouder/ verzorger gebruik te maken. Mocht dit om wat voor reden een probleem zijn, dan graag contact opnemen met de mentor van uw kind.
 • Als uw kind met taxivervoer wordt gebracht en gehaald bent u zelf verantwoordelijk om contact op te nemen met de vervoerder en de schooltijden door te geven. Mocht dit problemen geven dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind.

Ouder(s)/verzorger(s) in de school

 • Ouders en verzorgers worden in principe niet toegelaten tot de school. Oudergesprekken vinden digitaal plaats. Mocht dit om wat voor reden niet lukken dan kunt u dit bespreken met de mentor van uw kind. Samen wordt er naar een oplossing gezocht.
 • Andere externen (b.v. branche examinatoren, externe hulpverleners) mogen alleen de school betreden als daar vooraf afstemming over heeft plaats gevonden met de directie.

Stage van uw kind

Op dit moment geldt de afspraak dat wanneer overeenstemming is tussen ouder(s)/verzorger(s), leerlingen, stagebedrijf en stagebegeleider vanuit school, een leerling zijn stage kan voortzetten. Natuurlijk moet er altijd een getekend stagecontract aan ten grondslag liggen. Een stagebedrijf is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid op de stageplek. Ook stagebedrijven moeten voldoen aan de richtlijnen van het RIVM.

Tot slot

Het zal zeker nog een tijd duren voordat we weer ‘normaal’ ons onderwijs vorm kunnen geven. De onderwijsweken na 2 juni tot aan de zomervakantie gebruiken we om te kijken hoe we ons onderwijs volgend schooljaar vorm moeten/ kunnen geven. Er vindt wekelijks een evaluatie plaats, waarbij er gekeken wordt op welke wijze wij recht doen aan ons onderwijs en de veiligheid van ons allen. Bij aanpassingen zal u door ons op de hoogte gesteld worden.
De gezondheid, zowel geestelijk als lichamelijk van onze leerlingen en collega’s staan centraal in de keuzes die wij maken.

Pas goed op elkaar en blijf gezond!

Team PrO Assen

 

Tags: , , , ,